Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı


 


Ticari Ünvan:


Adresi:


Telefon:


E-mail: 


1.2. AlıcıAdı – soyadı:


TC.No:


Adresi:


Telefon:


E-mail: 
Madde 2- Sözleşme Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, MOLİTEKS LTD ŞTİ.’YE ait WWW.MİNELİA.NET veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme ve Teslimat
3.1. Sözleime Konusu Ürün
Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitemiz WWW.MİNELİA.NET’de belirtildiği şekildedir. Mal/ürün veya Hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, bedeni, rengi, adedi ve satış bedeli WWW.MİNELİA.NET internet sitesi üzerinde “Ürün Detay” kısmında belirtildiği gibidir.
3.2. Fiyat
WWW. MİNELİA.NET sitesinde belirtilen fiyatlar, sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3. Ödeme


ÖDEME VE PLANLAR HAKKINDA BİLGİ ALINIP YAZILACAK.
3.4. Teslimat
Mal/hizmetin teslimat masrafları aksi belirtilmediği sürece alıcıya aittir. Satıcı, WWW.MİNELİA.NET websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları satıcıya ait olacaktır. Malın teslimat süresi, ödemenin gerçekleşmesinden sonra 10 (on) iş günüdür. Herhangi bir nedenle alıcı tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Madde 4- Genel Hükümler
Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün alıcıya teslim edilememesi durumunda, alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 
Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmekle yükümlüdür. Ezilmiş, parçalanmış, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kabul etmeyecektir. Ayrıca üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. Ayrıca ilk muayne bulguları ile gönderilen ürünün sipariş ettiği ürün olup olmadığını tespit etmelidir. Kendisine gönderilen ürün ile sipariş ettiği ürün arasında farklılık bulunması durumunda ürünü teslim almamalıdır.Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir.
Kargo firmasının, ürünü alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.
Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir.
Sözleşme konusu ürün veya ürünler, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir.
Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini alıcıdan talep edebilir. Alıcının, talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
Alıcı, satıcıya ait WWW.MİNELİA.NET internet sitesine üye olurken ve alış veriş sırasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine aykırı şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi halde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler alıcıyı bağlayacaktır.
İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden alıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcıyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının alıcıya karşı iş bu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelin tamamının ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.
Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami sure olan 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, satıcı teslimat ile ilgili olarak alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
Sözleşme, kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 iş günü içinde alıcıya iade edilir. Ancak, iade alıcının satıcıya ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesi işleminin satıcı tarafından yapılmasında sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı olası gecikmeler için satıcının herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).Satıcının iade edilecek bedel için, bu sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşmenin satıcının edimini ifa etmemesinden ötürü alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, WWW.MİNELİA.NET adresinde yer alan iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde satıcıya bildirebilir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya ürün bedelinin 3 (üç) işgünü içinde satıcıya iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde geri gönderim nakliye giderleri alıcıya aittir.


Alıcı, satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda alıcı, satıcı tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile alıcıdan başkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup herhnagi bir iletişim aracı ile yapmış olduğu talep ile iletişim tercihini değiştirebilir. Satıcı, talebin alınmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde bu talebin gereğini yerine getirecektir.
Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren ‘’Ön Bilgilendirme Formunu’’ doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması sebebiyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı veya sözlü olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli alıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcıdan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.
Satıcı,   yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar;  bu değişiklikler satıcı tarafından WWW.MİNELİA.NET’ten veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Madde 5: Cayma Hakkı


Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden itibaren satıcının malı geri alacağını satıcı taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler satıcıya ait ve yukarıda belirtilen satıcı iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.


Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde satıcıya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması durumunda:


1) Alıcıya veya alıcının bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur.


2) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli alıcıya ödediği şekilde iade edilir. Ürün satıcıya iade edilirken, ürün teslimi sırasında alıcıya ibraz edilmiş olan fatura aslının da iade edilmesi gerekmektedir. Aksi halde KDV ve diğer yasal yükümlülükler geri ödeme kapsamında olmayacaktır. İade kargo bedeli satıcıya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir.


Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, özel sipariş niteliği taşıyan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için cayma söz konusu değildir.


Satıcı tarfından yapılacak muayne neticesinde kullanılmış olduğu anlaşılan, yıpranmış, sökülmüş ve tadilat yapılmış ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.


Madde 6: Uyuşmazlık Halinde


İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık olması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne bu sınırı aşan meblağlar için ise ürünü satın aldıkları veya ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine başvurulabilmektedir.


Madde 7: Temerrüd


Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.
Madde 8: Bildirimler ve Delil Sözleşmesi
İşbu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda satıcıya ait internet sitesi ve veri tabanlarında yer alan e-mail veya her türlü elektronik belge ve dökümanların, bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin, münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 9: Yürürlülük
Sözleşme, taraflarca okunarak, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.